Forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser for Regel Media


1. Anvendelsesområde
Nedenstående generelle forretningsbetingelser for Regel Media, Kildeagertoften 25, 8361 Hasselager er
gældende for alle forretningsydelser og leverancer, som Regel Media leverer. Afvigelser fra nedenstående
forretningsbetingelser er kun gyldige med Regel Media’s skriftlige accept. Overskrifterne i nedenstående er
kun vejledende og ikke udtømmende angivelser af indholdet af den pågældende bestemmelse.

Aftalegrundlag
Alle ordrer effektueres på grundlag af de generelle forretningsbetingelser.


3. Tilbud og aftaler
Tilbud, som Regel Media afgiver skriftligt og eller elektronisk, er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen, som
prisoverslag anses priser drøftet mundtligt. Tilbud er bindende for Regel Media i ovennævnte periode,
medmindre der alene er tale om et prisoverslag. Dog tages der forbehold for prisstigninger på software og
hardware eller andre underleverancer. Priser er eksklusiv moms og transport, medmindre andet er anført.

Aftale er indgået, når købers accept er modtaget af Regel Media, eller Regel Media har modtaget bestilling.
Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Regel Media skriftlige godkendelse. Godkendelse af
annullering eller ændring kan af Regel Media gøres betinget af, at køber erstatter Regel Media
omkostninger og tab ved annullering eller ændring. Har køber anmodet Regel Media om at udarbejde
koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er Regel Media berettiget til at få dette arbejde betalt.


4. Betalingsbetingelser generelt
Betaling skal ske til det kontonummer, som er angivet på fakturaen. Netto 8 dage, med mindre andet er
aftalt skriftligt. Opgaveforløb, der strækker sig over mere end 30 dage, kan faktureres bagud ultimo i hver
måned med det forbrugte antal timer eller estimeret procentdel af det samlede projekt. Regel Media har i
restancesituationer ret til at ophæve alle indgåede aftaler og indstille yderligere leveringer, hvilket dog ikke
fritager kunden for at betale det forfaldne beløb.

Regel Media kan ved større opgaver kræve, at kunden stiller bankgaranti for det fulde beløb eller betaler en
tredjedel af tilbudsprisen 8 dage inden opgavestart, en tredjedel halvvejs i opgaven samt den sidste
tredjedel ved opgavens afslutning.

Såfremt kunden udskyder tidspunktet for en bestilt opgaves påbegyndelse i en længere periode end 60
dage fra oprindeligt forudsat startdato, kan Regel Media kræve, at kunden stiller bankgaranti eller
indbetaler en tredjedel af opgavens pris i depot hos Regel Media.

Regel Media forbeholder sig i øvrigt enhver beføjelse i tilfælde af udskudt startdato. Regel Media har alle
rettigheder til det leverede, indtil fuld betaling har fundet sted og er berettiget til at foretage enhver
handling for helt eller delvist at tilbageholde den leverede ydelse i tilfælde af manglende betaling. Kunden
er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle
mangelkrav.


5. Levering
Regel Media bestræber sig på at overholde de fastsatte leveringsterminer, men påtager sig ikke ansvar for
eventuelle forsinkelser, som Regel Media ikke kan lastes for. Køber har ikke krav på skadeserstatning,
såfremt der sker en udsættelse af leveringsterminen. Såfremt leveringen ikke er mulig på grund af force
majeure, kan Regel Media uden varsel udsætte leveringen på ubestemt tid eller annullere ordren, uden at
der kan gøres erstatningskrav gældende mod Regel Media.

Som force majeure anses bl.a. arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre
over, såsom brand, rekvirering, beslaglæggelse, mobilisering, krig eller uforudset militærindkaldelse af
tilsvarende omfang, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, pålæg fra
miljømyndigheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra
underleverandører, herudover hidrørende fra underleverandørers konkurs, som skyldes nogen af de i dette
punkt nævnte omstændigheder.
Alle medarbejdere i Regel Media har tavshedspligt og forpligter sig til ikke at videregive fortrolige
oplysninger, som de måtte blive bekendt med under projektets forløb, medmindre kunden har meddelt
samtykke, eller omstændighederne i øvrigt tilsiger det.


7. Underleverandører
Regel Media er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

8. Copyright Ejendomsret, ophavsret, brugsret m.v. og afleveret materiale
Ophavsretten til de af Regel Media udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale,
forslag og tilbud m.m. tilhører Regel Media og må ikke uden Regel Media godkendelse overlades til
tredjemand.

Ophavsretten til de af Regel Media afleverede arbejder og koncepter, tilhører Regel Media og må ikke uden
Regel Media godkendelse overlades til tredjemand. Køber erhverver ved køb alene brugsretten til de
afleverede arbejder og koncepter i egen virksomhed. De købte rettigheder til den enkelte leverance gælder
kun i Danmark med mindre andet er aftalt.

Alle rettigheder til produktionen tilhører Regel Media. Det er ikke tilladt at benytte produktionen på andre
medieplatforme end de i kontrakten/fakturaen aftalte platforme og som oprindeligt er aftalt for den
enkelte ordre, uden forudgående aftale og evt. betaling for ophavsrettigheder. Det er ligeledes ikke tilladt
at ændre i produktionen og på anden måde benytte det uden forudgående skriftlig aftale med Regel Media.

Kunden indestår for og afregner eventuel afgift for copyright på det materiale, som kunden leverer. Regel
Media forbeholder sig enhver immateriel rettighed til eget design og produkter, som udarbejdes i
forbindelse med projektet, medmindre andet skriftlig aftales.

Regel Media har alle rettigheder til råmateriale udarbejdet i forbindelse med produktioner, med mindre
andet fremgår af ordrebekræftelsen. Råmateriale udleveres ikke til kunden, men arkiveres til evt. senere
brug i 2 år efter levering, med mindre andet skriftligt aftales.

Regel Media er berettiget til at benytte afleverede arbejder og koncepter samt udviklede forarbejder og
koncepter, kreative oplæg, originalmateriale, tegningsmateriale m.m. i markedsførings sammenhænge, i
fotokonkurrencer og som referencemateriale

9. Udendørs optagelser, eksterne forhold mv.
Hvis vejrforhold eller øvrige eksterne forhold på en planlagt optagelsesdag umuliggør eller vanskeliggør
gennemførelsen af planlagte optagelser, er Regel Media berettiget til betaling for den anvendte tid på
optagelsesdagen samt eventuelle udlæg for udstyrsleje, løn til medarbejdere/freelancere eller anden form
for omkostninger i forbindelse med produktionen, uanset om resultatet af dagens arbejde kan indgå i den
færdige produktion.

Hvor forholdene medfører et merforbrug af tid i forhold til afgivne estimater, er Regel Media tilsvarende
berettiget til at fakturere for sådant merforbrug. Er der afgivet fastpristilbud med angivelse af antal
optagelsestimer, kan merforbrug der overstiger dette antal optagelsesdage tilsvarende faktureres.

Bevirker forholdene i øvrigt, at mandskab eller udstyr udsættes for unødig risiko, kan Photo-Graphic afvise
at gennemføre optagelserne uden dette kan anses som misligholdelse.

Udskydes tidsplanen som følge af vejrforhold eller øvrige eksterne forhold på en planlagt optagelsesdag,
anses dette ikke for en forsinkelse.

10. Korrektur og godkendelse
Hvis ikke andet er aftalt skriftligt, omfatter Regel Medias tilbud, én (1) korrekturgang til det færdige
produkt. Ved korrekturgang forstås, at kunden får det pågældende materiale til gennemsyn og
tilbagesender skriftlige rettelser/kommentarer, der efterfølgende indarbejdes i materialet indenfor en på
forhånd aftalt tidsfrist.

Herefter tilbagesendes det korrigerede materiale til godkendelse. En forudsætning for Regel Medias tilbud
er, at der efter redigeringsprocessens start ikke kan kræves mere råmateriale, uden en merpris.
Korrekturgange ud over de ovenfor beskrevne, samt ønsker om mere råmateriale, afregnes på timebasis
efter Regel Media gældende timesats.
Kundens projektansvarlige er ansvarlig for alle godkendelser af det udførte arbejde, herunder godkendelse
af korrekturer, grundlayout og illustrationer. Alle rettelser til korrekturen samt øvrige ændringer til de
forslag, som Regel Media udarbejder, skal meddeles Regel Media skriftligt med tydelig angivelse af
rettelsen/ændringen, og hvor den skal foretages.

Kundens projektansvarlige samler alle rettelser fra eventuelle andre korrekturlæsere i kundens
organisation eller andre steder og leverer dem som én korrektur. Kundens projektansvarlige modtager til
endelig godkendelse det færdige materiale, som det går til tryk eller på anden måde publiceres. Når
kundens projektansvarlige har godkendt det færdige materiale, omfatter Regel Media ansvar for materialet
alene fejl og mangler, der måtte opstå fra denne godkendelse og frem til den endelige levering af
materialet.

11. Ansvarsbegrænsning
Regel Media kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder
tabt avance, produktionstab, tab som skyldes fejl, fejlvisninger eller ændringer i kampagnens afvikling fra
mediers side, hvad enten de er opstået som følge af fejl fra Regel Media side eller det afviklende medie.
Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra samarbejdspartnere eller
underleverandører, kan kunden ikke opnå erstatning fra Regel Media.

Persondata og clearing af rettigheder
I den udstrækning de af Regel Media foretagne optagelser medfører en behandling af persondata, skal
Kunden anses for dataansvarlig og Regel Media for databehandler. Regel Media handler alene efter
Kundens instruks og træffer i øvrigt de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
mod, at persondata hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt at personoplysninger
ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om
behandling af personoplysninger.
Forud for optagelsernes påbegyndelse skal Kunden sikre, at der foreligger fornødent skriftligt samtykke fra
de personer, der optræder på en optagelse. Regel Media fraskriver sig ethvert ansvar for personers
opførsel, og eventuelle overtrædelser af love og regler.

Ønsker kunden efterfølgende personer, nummerplader, logoer, navne, stedangivelser og lign. sløret
og/eller redigeret ud af optagelserne, er Regel Media berettiget til at fakturere for medgået tid hvis ikke
dette tidsforbrug var kendt for Regel Media på tidspunktet for udregning af estimeret tidsforbrug på
opgaven.

Kunden skal på tilsvarende vis sikre, at der foreligger fornødne skriftlige samtykker fra eventuelle
rettighedshavere hvis produkter, værker/ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker eller andet indgår i
optagelserne. Kunden er ansvarlig for, at visning af den færdige produktion ikke udgør en krænkelse af
tredjemands enerettigheder eller en overtrædelse af markedsføringsloven i forhold til sådanne produkter,
værker, varemærker eller øvrige rettigheder, som ikke er tilføjet produktionen af Regel Media. Bliver Regel
Media mødt med krav fra tredjemand som følge heraf, skadesløsholder Kunden Regel Media for alle tab og
omkostninger forbundet hermed.

12. Individuelle aftaler
Aftaler ud over det i ordrebekræftelsen og forretningsbetingelserne anførte er ikke gældende, medmindre
de skriftligt er bekræftet af Regel Media. Individuelle, skriftlige aftaler gælder forud for nærværende
forretningsbetingelser.

13. Forbehold
Vi tager forbehold for fejl i priser og tekster på RegelMedia.dk

Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, afgøres af retten i Aarhus som første instans.

14. Ændringer i handelsbetingelser
Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på RegelMedia.dk

Opdateret maj 2023